Регистриране на представителства в БТПП

БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен.

Поддържането на търговския регистър от БТПП не е самоцел. Неговата основна, приоритетна функция е насочена към обслужване на обществото и бизнеса и издаване и заверка на последващи документи, подпомагащи предприемачите за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Предимства на Единния търговски регистър:

а) централизиран – регистрират се фирми, сдружения и др. от цялата страна, без да е необходимо представителите им да идват в София за това. Палатата е назначила свои представители в 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари, членове на единната система на българските търговско-промишлени палати/камари, които на място събират и обработват документите за регистрация;

б) регистрацията се извършва по унифицирани формуляри и при прилагане на единни правила и практика.

в) универсален – регистрират се фирми създадени по Търговския закон, сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кооперации по Закона за кооперациите, предприятия, институти, дружества по чл.357 от ЗЗД и др.правни субекти.

г) въвежда се информацията за фирми, обявени в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация;

д) публичен – всеки, който пожелае (българско или чуждестранно лице) може да получи справка от него. Осигурен е свободен достъп до регистъра на сайта на Палатата в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg – българска и английски версии. Ежедневно базата – данни се посещава от около 1 000 клиенти.