Регистриране на търговско наименование

Регистрацията и пререгистрацията на едно търговско дружество и неговото търговско наименование трябва да е съпътствано с регистрацията на една търговска марка (словна или комбинирана), която да отразява фирменото наименование и логото на въпросния търговски субект. Това се налага не само от нуждата марката да бъде използвана като отличителен знак за дружеството при маркирането на стоки, услуги и рекламни материали, но и за налагане на конкретното фирмено наименование чрез индикиране на ясна концепция, която да е базирана на съответните вписвания в търговския регистър и Патентното ведомство, най-вече с оглед ограничаване на нелоялната конкуренция в даден бранш.