Регистриране на фирми по ТЗ

Търговският закон (ТЗ) отделя специално място на фирмата, която той в своя чл.7 определя като „наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва“. Нещо повече. Тя дори се счита за част от имуществото на търговското дружество.

По правило фирмата винаги се състои от две части – едната, която се избира свободно, и друга, задължителна. Така например, ако се регистрира еднолично ограничено отговорно дружество, то собственикът може да избере свободно името, но задължително след това трябва да впише в края й ЕООД. Същото се отнася и до акционерното дружество – АД, командитното дружество (КД) и т.н. При едноличните търговци пък освен ЕТ е задължително и фирмата да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.